راه حل مشکل فنی اتوبوس در حین تور گردشگری
در صورت ایراد فنی اتوبوس تکلیف چیست؟
نوامبر 27, 2021
خسرات-خرابی-لوازم-داخل-اتوبوس-به-عهده-کیست
در صورت خراب شدن وسیله ای در اتوبوس، خسارات به عهده کیست؟
نوامبر 30, 2021